Album Zra Mi Khugegi


Jar Jar Jar
Esa Khan Showqi

Da Wathan Da Pashtano Di
Esa Khan Showqi

Kamzori Khalag
Esa Khan Showqi

Wathana
Esa Khan Showqi

Zra Mi Bya Khugegi
Ehsan Khan