Album Badqismat Janan


Zeba Watan
Esa Khan Showqi

Sadaqat Yari
Esa Khan Showqi

Muz Pashtana Yo
Esa Khan Showqi

Khapal Shaist
Esa Khan Showqi

Da Zara Sar
Esa Khan Showqi

Da Stargo Thor
Esa Khan Showqi